Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. med. Maciej Tadeusz Małecki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie z roku 1988. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Pracę doktorską “Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q” obronił w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem w roku 1998. Praca ta została uhonorowana Nagrodą im. Aurelii Baczko przyznaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk medycyny klinicznej niezabiegowej. W roku 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej „Podłoże molekularne cukrzycy typu 2- wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”. W roku 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1993-2000 asystent, od roku 2000 adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CMUJ; od 2008 roku kieruje tą placówką, od roku 2009 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2013 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-1999 odbył staż naukowy w Joslin Diabetes Center w Bostonie afiliowanym przy Harvard Medical School. Zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i typu 2 oraz powikłań cukrzycy, a także badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanymi z ciążą.

Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów naukowych, w tym około 180 oryginalnych; jego prace były cytowane do roku 2020 ponad około 4500 razy (IF około 650, wskaźnik Hirscha 33). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego od roku 2007, Prezes PTD od 2015 do 2019.  Ekspert ERC do oceny projektów naukowych.

Był członkiem zarządu European Society of Clinical Investigation. Członek European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Ekspertów Genetyki Cukrzycy (SGGD-EASD). W 2001 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za osiągnięcia z zakresu diabetologii, zaś w 2005 został zaproszony do wygłoszenia wykładu im. Węgierki w trakcie Zjazdu PTD. Za wybitne osiągnięcie naukowe uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2006) oraz zespołową nagrodą Ministra Zdrowia (2009). W roku 2013 otrzymał Nagrodę im. Browicza PAU, zaś w roku 2014 Laur Jagielloński i Nagrodę im. Śniadeckiego PAN. Od roku 2017 członek PAU.

Jest recenzentem Endocrine Review, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologii, Diabetic Medicine i szeregu pism krajowych oraz redaktorem European Journal of Clinical Investigation i Diabetologii Praktycznej. Ekspert EU do oceny projektów naukowych w ramach programów FP6, FP7 i Ideas. Publikował w czołowych naukowych pismach świata, między innymi w Nature Genetics, Nature Clinical Practice Neurology, New England Journal of Medicine, Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Stroke, Neurology i innych. W latach 2008-2012 roku prodziekan Wydziału Lekarskiego UJCM do spraw organizacji i programu studiów, w latach 2012-2016 pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w UJCM. Od roku 2016 Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM (ponownie wybrany w roku 2020).

Analiza bibliometryczna

Dorobek naukowy