Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania PRCM

Pracownia Rzadkich Chorób Metabolicznych (PRCM) (the Unit of Rare Metabolic Diseases), jest jednostką organizacyjną Katedry Chorób Metabolicznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Powołana do funkcjonowania dnia 21 grudnia 2020 r. zgodnie z zarządzeniem nr 148 Rektora UJ, prof. dr hab. Jacka Popiela

§1

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) wspieranie Katedry Chorób Metabolicznych w prowadzeniu badań w zakresie etiopatogenezy i czynników modyfikujących przebieg wybranych wrodzonych schorzeń metabolizmu, w tym szczególnie w zakresie: a) badań nad patomechanizmami wiodącymi do rozwoju i modyfikacji obrazu klinicznego w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych, chorobach spowodowanych zaburzeniami przemian aminokwasów oraz zaburzeniami betaoksydacji kwasów tłuszczowych, b) badań nad potencjalnymi biomarkerami w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych, chorobach spowodowanych zaburzeniami przemian aminokwasów oraz zaburzeniami beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, c) rozwijania własnych rozwiązań organizacyjnych umożliwiających optymalizację opieki i leczenia pacjentów z wrodzonymi, rzadkimi schorzeniami metabolicznymi;

2) rozwijanie intensywnej współpracy międzynarodowej w zakresie spraw wymienionych w pkt 1;

3) uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu wrodzonych wad metabolizmu;

4) udział w pracy europejskiej sieci chorób rzadkich – MetabERN, w tym: a) opracowywanie zaleceń i rekomendacji z zakresu wrodzonych rzadkich chorób metabolicznych, b) uczestnictwo w międzynarodowych konsultacjach pacjentów ze specjalistami chorób rzadkich w ramach sieci MetabERN;

5) współpraca ze stowarzyszeniami pacjentów z chorobami rzadkimi i ich rodzin, współorganizacja spotkań, konferencji oraz innych form nauczania;

6) propagowanie wiedzy o chorobach rzadkich wśród lekarzy różnych specjalności, w tym POZ.

§2

Kierownikiem Pracowni może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Katedrze Chorób Metabolicznych Wydziału Lekarskiego UJ CM, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2. Kierownika Pracowni powołuje i odwołuje z upoważnienia Rektora UJ Prorektor ds. Collegium Medicum na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM, zaopiniowany przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM. § 3 1.

Działalność Pracowni finansowana jest z budżetu Wydziału Lekarskiego UJ CM. 2.

Działalność Pracowni może być finansowana również ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności z:

1) grantów pozyskiwanych od grantodawców polskich i zagranicznych;

2) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

3) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;

4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.