Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ośrodek Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych

(Centre for Advanced Technologies in Diabetes), jest jednostką organizacyjną Katedry Chorób Metabolicznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Powołany do funkcjonowania dnia 24 listopada 2020 r. zgodnie z zarządzeniem nr 135 Rektora UJ, prof. dr hab. Jacka Popiela

§1

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie praktycznego wykorzystywania zaawansowanych technologii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z cukrzycą, w tym w szczególności:

a) analiza bezpieczeństwa i efektywności leczenia pacjentów stosujących zaawansowane technologie medyczne w diabetologii,

b) badania nad optymalizacją wykorzystania technologii, o których mowa w ppkt a,

c)  rozwijanie własnych rozwiązań organizacyjnych, informatycznych i technologicznych dotyczących optymalizacji leczenia pacjentów z cukrzycą;

2)  rozwijanie intensywnej współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie prowadzonej działalności badawczej;

3) prowadzenie podyplomowych szkoleń krajowych i międzynarodowych w zakresie praktycznych aspektów stosowania zaawansowanych technologii diabetologicznych, w tym aplikacje o uzyskanie statusu „Center of Reference”;

4) organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów naukowych, warsztatów, kursów doskonalących itp.;

5)   aplikowanie o granty umożliwiające realizację zadań Ośrodka;

6)  współpraca z przemysłem w zakresie zaawansowanych technologii diabetologicznych;

7)   planowanie i realizacja strategii rozwoju Ośrodka.

 

§2

 

1. Kierownikiem Ośrodka może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudniony na Wydziale Lekarskim UJ CM, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadający merytoryczne przygotowanie w zakresie zaawansowanych technologii w diabetologii, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje z upoważnienia Rektora UJ Prorektords. Collegium Medicum na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM, zaopiniowany przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM.

§3

1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Wydziału Lekarskiego UJ CM.

2. Działalność Ośrodka może być finansowana również ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności z:

1) grantów pozyskiwanych od grantodawców polskich i zagranicznych;

2) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

3) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Ośrodka;

4) innych źródeł związanych z działalnością Ośrodka